S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Ing. Ľudovít Baka EUROffice
SNP 156/54, 937 01 Želiezovce
GPS: N48°3´29 / E 18°39´40" Bez otváracích hodín.
tel: +421 918 18 60 98
napíšte nám
IČO: 33309779
IČ DPH: SK1028323703

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 150,00 €

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Svojim podpisom na vyplnenej objednávke, zaslaním objednávky e-mailom, alebo zaslaním objednávky cez webový portál (prostredníctvom webstránky, či e-shopu), zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení jeho neskorších novelizácií.

Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ www.euroffice.sk  : Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE, SNP 156/54, 93701 Želiezovce

IČO: 33309779, DIČ: 1028323703, Platca DPH - IČ DPH: SK1028323703, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Levice, číslo živnostenského registra: 402-10342

bankové spojenie: Tatra banka, a. s., účet 2628186233/1100, IBAN: SK58 1100 0000 0026 2818 6233, 

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Telefón: +421 918 186098 , E-mail: euroffice@euroffice.sk

 

Čl. 1 - Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE, SNP 156/54, 937 01 Želiezovce. IČO: 33309779, DIČ: 1028323703, IČ DPH: SK1028323703. (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 Kontaktné údaje predávajúceho:

 • Obchodné meno: Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE
 • Sídlo: SNP 156/54, 937 01 Želiezovce
 • Telefón: 0918 186098
 • e-mail: euroffice@euroffice.sk
 • Prevádzkovateľ nevlastní kamennú predajňu.

 

 Orgán dozoru:

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/7720 024.

http://www.soi.sk

 

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností:

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode(e-shope) predávajúceho, a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúcich“).

Kupujúci, ktorým môže byť Spotrebiteľ aj Podnikateľ, by sa mal vo vlastnom záujme pred podaním objednávky zoznámiť s týmito Obchodnými a reklamačnými  podmienkami internetového obchodu(e-shopu) predávajúceho.

 

Podnikateľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie ten, kto samostatnevykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na euroffice.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).


Spotrebiteľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na euroffice.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

 

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok .Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia "Prijatie k ďalšiemu spracovaniu“, ktoré je zasielané predávajúcim automaticky na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho.

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.

Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené v ďalšom texte týchto Obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, čím je kupujúcemu umožnené zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.

Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.  Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

 

 III. Typy prepravy tovarov a platby za prepravu tovarov

 Zakúpený tovar je podľa svojho charakteru a na základe voľby kupujúceho dodávaný jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Prepravná spoločnosť – balíková preprava
  Objednaný tovar je zabalený a poslaný prepravnou spoločnosťou Toptrans EU, a.s.,prípadne Slovenská pošta a.s. a to vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atď.).
 • Preprava firemným vozidlom predávajúceho. Objednaný tovar kupujúcemu privezie firemné vozidlo predávajúceho. Predávajúci
  zároveň kupujúcemu tovar predvedie a zaškolí kupujúceho o správnom používaní a údržbe zakúpeného tovaru. 

 

IV. Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho, môže byť zaplatená podľa voľby kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

V hotovosti

 • Pri doručení tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti môže kupujúci zaplatiť v hotovosti pri prevzatí kupovaného tovaru od zamestnanca prepravnej spoločnosti (platba na dobierku - cena dobierky je  1,00 €)
 • Pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru po doručení firemným vozidlom predávajúceho  môže kupujúci po vzájomnej dohode zaplatiť v hotovosti. V tomto prípade predávajúci vystaví doklad o zaplatení z registračnej pokladnice pri odovzdaní tovaru.

Bankovým prevodom

Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť (kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, prípadne spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho). Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy s platobnými údajmi kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

 

 V. Dodacie lehoty

 Ak nie je v popise objednaného tovaru uvedené niečo iné, alebo ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej dodacej lehote, je všetok tovar expedovaný v nasledujúcich lehotách:

V prípade balíkovej prepravy
Pri platbe na dobierku je tovar vyexpedovaný zvyčajne do troch pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný do troch pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty, najmä vo výnimočných prípadoch (napr. období vianočných sviatkov) alebo ak tovar nie je na sklade. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy, prípadne telefonicky. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

 

V prípade dopravy firemným vozidlom predávajúceho
Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný zvyčajne do piatich pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

 

 VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - Spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „kupujúci“) je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich kalendárnych  dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • službu,  poskytnuté v úplnom rozsahu (po súhlase zákazníka) pred tým, ako sa zákazník rozhodol odstúpiť od zmluvy,
 • tovar podliehajúci skaze (napr. určité potraviny),
 • zabalený tovar, ktorý z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený po otvorení,
 • tovar na mieru vytvorený podľa špecifikácií zákazníka alebo jednoznačne upravený podľa osobných požiadaviek zákazníka,
 • zabalené médiá (zvukové záznamy, obrazové záznamy alebo softvér), z ktorých zákazník odstránil obal

Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu predávajúceho, na e-mailovou adresu: euroffice@euroffice.sk . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť aj priložený on-line formulár, nie je to ale jeho povinnosť. Tento on-line  formulár je k dispozícii TU. Ak kupujúci využije túto možnosť a formulár odošle priamo z webového sídla predávajúceho, predávajúci mu obratom pošle potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane platby za dopravu tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné. Kupujúcemu nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne poplatky. Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po vrátení tovaru alebo ak kupujúci hodnoverne preukáže, že tovar odoslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek kamennej  predajni, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu.

Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom. Tieto náklady nesie kupujúci aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho: Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE, SNP 156/54, 93701 Želiezovce.

Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty ( 14 dní )

 

VII. Reklamácie

Podrobné reklamačné podmienky sú popísané v REKLAMAČNOM PORIADKU, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných   podmienok

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: euroffice@euroffice.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ODR, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim:  Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE , SNP 156/54, 93701 Želiezovce je Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9, 949 01 Nitra, tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/7720 024. www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 VIII. Ochrana osobných údajov

Kupujúci poskytuje dobrovoľne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo domu, obec, PSČ),  telefónny kontakt, e-mailová adresa, bankové spojenie, prípadne názov alebo obchodná firma, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, IČ DPH, a to za účelom uzatvorenia zmluvy s predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu (e-shopu). Ak sa kupujúci zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, predávajúci tiež eviduje všetky objednávky, ktoré kupujúci u predávajúceho v minulosti realizoval.Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), aby predávajúci ako prevádzkovateľ zhromažďoval a spracovával jeho osobné údaje uvedené v odseku 1 vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú pre tento účel vytvorené. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu predávajúceho, za účelom zaistenia prepravných služieb pre kupujúceho, za účelom zabezpečenia prehľadu kupujúceho, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, o jeho v minulosti realizovaných objednávkach a za účelom vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich operácií. Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú, pričom ho kupujúci môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Osobné údaje budú spracovávané ručne aj automatizovane. Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov dobrovoľne. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytnuté osobné údaje budú spracované prostredníctvom zamestnancov predávajúceho a budú sprístupnené len zmluvne zaviazaným tretím osobám (sprostredkovateľom), a to len v nutnom rozsahu. Všetky osoby zúčastnené na zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov podliehajú v rámci plnenia svojich pracovných úloh zákonnej alebo zmluvne prevzatej povinnosti mlčanlivosti. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom.Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, má umožnený prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o jeho osobe predávajúci zhromažďuje a spracováva, a to priamo v on-line režime po prihlásení na internetovej stránke predávajúceho. Na tomto mieste môže
kupujúci svoje osobné údaje kontrolovať a aktualizovať. Kupujúci, ktorý si objednal tovar bez registrácie na internetových stránkach predávajúceho, má právo na prístup ku svojim osobným údajom a ďalšie práva stanovené zákonom v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone.

Kupujúci má v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov právo vyžadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje predávajúcim spracúvané,vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho;
 • Pri vydaní rozhodnutia predávajúceho, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a ktoré bolo vydané výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov, je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií u predávajúceho,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych,neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;
 • Na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu vyššie na účely priameho marketingu.
 • Pri podozrení, že sa osobné údaje kupujúceho neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 • žiadať predávajúceho o preskúmanie rozhodnutia, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a bolo vydané výlučne na základe automatizovanej formy spracúvania, a to metódou odlišnou od takejto formy spracúvania.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50 ,Nitra 949 01 , IČO:36703923, DIČ: 2022296199, zapísaná v Obchdnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10363/N 
 • Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO:36631124,DIČ:2021879959, zapísaná v Obchdnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sa, Vložka číslo:  803/S

 

IX. Záverečné ustanovenia 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci berie na vedomie v celom rozsahu všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu ako aj platnú cenu objednaného tovaru (vrátane DPH a prepravného), ktorá je uvedená v katalógu internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov po dobu platnosti ponuky, ak je takáto doba výslovne u ponuky uvedená, inak dovtedy, kým je v katalógu internetového obchodu táto ponuka zverejnená.

Všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob tovarov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené niečo iné. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení danej situácie.

V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým kupujúci uskutočnil platbu kúpnej ceny alebo jej časti, prípadne iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy. Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.

Tieto obchodné podmienky predávajúceho sú účinné od 15.7.2017 a nahradzujú obchodné podmienky predchádzajúce na webových stránkach predávajúceho www.euroffice.sk.

 

 

NTQ0MTJ